Girilen Sayıların Asal Olup Olmadığını Kontrol Eeden C Programı

Bu örneğimizde bir tam sayının asal sayı olup olmadığını kontrol ediyoruz.

Bu örneğimizde bir tam sayının asal sayı olup olmadığını kontrol etmek için, bir for döngüsü ve if … else deyimini kullanıyoruz.

Asal Sayı Nedir?

Asal sayı, sadece 1 ve kendisi tarafından bölünebilen pozitif bir tam sayıdır. Örneğin: 2, 3, 5, 7, 11, 13

Örnek: Asal Sayı Kontrol Etme Programı

#include <stdio.h>
int main()
{
  int n, i, flag = 0;

  printf("pozitif bir tamsayı girin: ");
  scanf("%d", &n);

  for(i = 2; i <= n/2; ++i)
  {
    // asal olmayan sayı koşulu
    if(n%i == 0)
    {
      flag = 1;
      break;
    }
  }

  if (n == 1) 
  {
   printf("1 ne asal ne de bileşik sayı.");
  }
  else 
  {
    if (flag == 0)
     printf("%d asal sayıdır.", n);
    else
     printf("%d asal sayı değildir.", n);
  }
  
  return 0;
}

Çıktısı :

pozitif bir tamsayı girin : 29
29 asal sayıdır.

Döngü, if ifadesinin içindeki break ifadesi nedeniyle sona ererse, girilen sayı asal olmayan bir sayıdır. Bu durumda bayrak değeri 1’dir.