C ile iki zaman dilimi arasındaki farkı hesaplama

İki Zaman dilimi Arasındaki Farkı Hesaplamak İçin C Programı

İki Zaman dilimi Arasındaki Farkı Hesaplamak İçin C Programı
Bu örnekte, kullanıcı tanımlı differenceBetweenTimePeriod fonksiyonunu kullanarak iki zaman aralığı arasındaki farkı hesaplamayı öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>
struct TIME
{
 int seconds;
 int minutes;
 int hours;
};
void differenceBetweenTimePeriod(struct TIME t1, struct TIME t2, struct TIME *diff);
int main()
{
  struct TIME startTime, stopTime, diff;
  printf("Enter start time: \n");
  printf("Enter hours, minutes and seconds respectively: ");
  scanf("%d %d %d", &startTime.hours, &startTime.minutes, &startTime.seconds);
  printf("Enter stop time: \n");
  printf("Enter hours, minutes and seconds respectively: ");
  scanf("%d %d %d", &stopTime.hours, &stopTime.minutes, &stopTime.seconds);
  // Calculate the difference between the start and stop time period.
  differenceBetweenTimePeriod(startTime, stopTime, &diff);
  printf("\nTIME DIFFERENCE: %d:%d:%d - ", startTime.hours, startTime.minutes, startTime.seconds);
  printf("%d:%d:%d ", stopTime.hours, stopTime.minutes, stopTime.seconds);
  printf("= %d:%d:%d\n", diff.hours, diff.minutes, diff.seconds);
  return 0;
}
void differenceBetweenTimePeriod(struct TIME start, struct TIME stop, struct TIME *diff)
{
  if(stop.seconds > start.seconds){
    --start.minutes;
    start.seconds += 60;
  }
  diff->seconds = start.seconds - stop.seconds;
  if(stop.minutes > start.minutes){
    --start.hours;
    start.minutes += 60;
  }
  diff->minutes = start.minutes - stop.minutes;
  diff->hours = start.hours - stop.hours;
}

Çıktısı :

Enter start time:
Enter hours, minutes and seconds respectively: 12
34
55
Enter stop time:
Enter hours, minutes and seconds respectively:8
12
15

TIME DIFFERENCE: 12:34:55 - 8:12:15 = 4:22:40

Bu programda, kullanıcıdan iki zaman dilimi girmesi istenir ve bu iki dönem sırasıyla startTime ve stopTime değişkenlerinde saklanır.

Ardından, differenceBetweenTimePeriod fonksiyonu, zaman dilimleri arasındaki farkı hesaplar ve sonuç main() fonksiyonunda görüntülenir.