C ile bir matrisi bir fonksiyona aktararak iki matris türetmek

Bu program, kullanıcıdan matrisin boyutunu (satırlar ve sütunlar) girmesini ister.

Ardından, kullanıcıdan bu matrislerin öğelerini girmesini ister ve son olarak sonucu ekler ve görüntüler.

Bu görevi gerçekleştirmek için üç işlev yapılır:

Kullanıcı ‘dan matris elemanlarını almak için enterData()
İki matrisi çarpmak için multiplyMatrices()
Sonuç matrisini çarpım işleminden sonra görüntülemek için display()

Örnek: Matrisleri Fonksiyona Aktararak Çarpma

#include <stdio.h>

void enterData(int firstMatrix[][10], int secondMatrix[][10], int rowFirst, int columnFirst, int rowSecond, int columnSecond);
void multiplyMatrices(int firstMatrix[][10], int secondMatrix[][10], int multResult[][10], int rowFirst, int columnFirst, int rowSecond, int columnSecond);
void display(int mult[][10], int rowFirst, int columnSecond);

int main()
{
	int firstMatrix[10][10], secondMatrix[10][10], mult[10][10], rowFirst, columnFirst, rowSecond, columnSecond, i, j, k;

	printf("Enter rows and column for first matrix: ");
	scanf("%d %d", &rowFirst, &columnFirst);

	printf("Enter rows and column for second matrix: ");
	scanf("%d %d", &rowSecond, &columnSecond);

	// If colum of first matrix in not equal to row of second matrix, asking user to enter the size of matrix again.
	while (columnFirst != rowSecond)
	{
		printf("Error! column of first matrix not equal to row of second.\n");
		printf("Enter rows and column for first matrix: ");
		scanf("%d%d", &rowFirst, &columnFirst);
		printf("Enter rows and column for second matrix: ");
		scanf("%d%d", &rowSecond, &columnSecond);
	}

	// Function to take matrices data
    enterData(firstMatrix, secondMatrix, rowFirst, columnFirst, rowSecond, columnSecond);

    // Function to multiply two matrices.
    multiplyMatrices(firstMatrix, secondMatrix, mult, rowFirst, columnFirst, rowSecond, columnSecond);

    // Function to display resultant matrix after multiplication.
    display(mult, rowFirst, columnSecond);

	return 0;
}

void enterData(int firstMatrix[][10], int secondMatrix[][10], int rowFirst, int columnFirst, int rowSecond, int columnSecond)
{
	int i, j;
	printf("\nEnter elements of matrix 1:\n");
	for(i = 0; i < rowFirst; ++i)
	{
		for(j = 0; j < columnFirst; ++j)
		{
			printf("Enter elements a%d%d: ", i + 1, j + 1);
			scanf("%d", &firstMatrix[i][j]);
		}
	}

	printf("\nEnter elements of matrix 2:\n");
	for(i = 0; i < rowSecond; ++i)
	{
		for(j = 0; j < columnSecond; ++j)
		{
			printf("Enter elements b%d%d: ", i + 1, j + 1);
			scanf("%d", &secondMatrix[i][j]);
		}
	}
}

void multiplyMatrices(int firstMatrix[][10], int secondMatrix[][10], int mult[][10], int rowFirst, int columnFirst, int rowSecond, int columnSecond)
{
	int i, j, k;

	// Initializing elements of matrix mult to 0.
	for(i = 0; i < rowFirst; ++i)
	{
		for(j = 0; j < columnSecond; ++j)
		{
			mult[i][j] = 0;
		}
	}

	// Multiplying matrix firstMatrix and secondMatrix and storing in array mult.
	for(i = 0; i < rowFirst; ++i)
	{
		for(j = 0; j < columnSecond; ++j)
		{
			for(k=0; k<columnFirst; ++k)
			{
				mult[i][j] += firstMatrix[i][k] * secondMatrix[k][j];
			}
		}
	}
}

void display(int mult[][10], int rowFirst, int columnSecond)
{
	int i, j;
	printf("\nOutput Matrix:\n");
	for(i = 0; i < rowFirst; ++i)
	{
		for(j = 0; j < columnSecond; ++j)
		{
			printf("%d ", mult[i][j]);
			if(j == columnSecond - 1)
				printf("\n\n");
		}
	}
}

Çıktısı :

Enter rows and column for first matrix: 3
2
Enter rows and column for second matrix: 3
2
Error! column of first matrix not equal to row of second.

Enter rows and column for first matrix: 2
3
Enter rows and column for second matrix: 3
2

Enter elements of matrix 1:
Enter elements a11: 3
Enter elements a12: -2
Enter elements a13: 5
Enter elements a21: 3
Enter elements a22: 0
Enter elements a23: 4

Enter elements of matrix 2:
Enter elements b11: 2
Enter elements b12: 3
Enter elements b21: -9
Enter elements b22: 0
Enter elements b31: 0
Enter elements b32: 4

Output Matrix:
24 29

6 25