Bir Karakterin Ünlü veya Ünsüz Olduğunu Kontrol Eden C Programı

Bu örnekte, if … else ifadesi, kullanıcı tarafından girilen bir harfin bir sesli harf mi yoksa sessiz mi olduğunu kontrol etmek için kullanılır.

Beş harf : A, E, I, O ve U harflerine ünlüler denir. Bu 5 sesli harf dışındaki diğer tüm harflere ünsüz denir.

Örnek 1 – Ünlü veya ünsüz harf Kontrol Etme Programı

#include <stdio.h>
int main()
{
  char c;
  int isLowercaseVowel, isUppercaseVowel;

  printf("Bir harf giriniz: ");
  scanf("%c",&c);

// c değişkeni küçük ünlü harf ise 1 (true) olarak değerlendirilir.
  isLowercaseVowel = (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u');

// c değişkeni büyük ünlü harf ise 1 (doğru) olarak değerlendirilir
  isUppercaseVowel = (c == 'A' || c == 'E' || c == 'I' || c == 'O' || c == 'U');

  if (isLowercaseVowel || isUppercaseVowel)
    printf("%c ünlü harftir.", c);
  else
    printf("%c ünsüz harftir.", c);
  return 0;
}

Çıktısı :

Bir harf giriniz: G
G ünsüz harftir.

Kullanıcı tarafından girilen karakter c değişkeninde saklanır.

İsLowerCaseVowel, c değişkeni küçük harfli bir harfse 1 (true) değerini ve diğer herhangi bir harf için 0 (false) olarak değerlendirir.

Benzer şekilde, isUpperCaseVowel, c bir büyük harfle yazılmışsa 1 (true) olarak ve diğer herhangi bir harf için 0 (false) olarak değerlendirir.

Hem isLowercaseVowel hem de isUppercaseVowel 0’a eşitse, test ifadesi 0 (false) olarak değerlendirilir ve girilen harf bir ünsüzdür.

Bununla birlikte, isLowercaseVowel veya isUppercaseVowel 1 (true) ise, test ifadesi 1 (true) olarak değerlendirilir ve girilen harf bir ünlüdür.

Yukarıdaki program kullanıcının her zaman bir harf girdiğini varsayar. Kullanıcı bir harf dışında başka bir karakter girerse, program istenildiği şekilde çalışmayacaktır.

Örnek 2: Ünlü veya ünsüz’ü Kontrol Etme Programı

Aşağıdaki program, kullanıcıdan bir harf girene kadar bir karakter girmesini ister. Ardından, program ünlü veya ünsüz olup olmadığını kontrol eder.

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
  char c;
  int isLowercaseVowel, isUppercaseVowel;

  do {
    printf("Bir harf giriniz: ");
    scanf(" %c", &c);
  }
  // isalpha() girilen karakter bir harf değilse 0 değerini döndürür
  while (!isalpha(c));

  // c bir küçük harf ünlü ise 1 (true) olarak değerlendirilir.
  isLowercaseVowel = (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u');

  // c bir büyük harf ünlü ise 1 (doğru) olarak değerlendirilir
  isUppercaseVowel = (c == 'A' || c == 'E' || c == 'I' || c == 'O' || c == 'U');

  if (isLowercaseVowel || isUppercaseVowel)
    printf("%c is a vowel.", c);
  else
    printf("%c is a consonant.", c);
  return 0;
}